Všeobecné obchodní podmínky

Nejsou-li individuálně sjednány jinak, jsou Obchodní a právní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem klubu HUMANITA Jazz Food Cinema specifikovány v těchto obchodních podmínkách.
 1. Pojmy
  1. Provozovatel je Humanita 489 s.r.o., IČ: 25131788, sídlem: Novákových 20, Praha 8, případně jiný označený smluvní subjekt, který je provozovatelem určitého koncertu, filmového představení, eventu nebo je smluvním provozovatelem na určité období (dále jen Provozovatel).
  2. Místo konání koncertu nebo jiné produkce: prostory klubu HUMANITA Jazz Food Cinema, Novákových 20, Praha 8 (dále jen Klub) nebo jiné určené místo.
  3. Zákazník je kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má zakoupenou platnou vstupenku (dále jen Zákazník).
  4. Vstupenka je tradiční papírová vstupenka zakoupená v Klubu nebo na jiném k tomu určeném místě; e-ticket vytištěný zákazníkem na základě mailového potvrzení jeho nákupu Provozovatelem (dále jen Vstupenka).
 2. Smlouva o zakoupení vstupenky:
  1. Prostřednictvím e-shopu smlouva vzniká okamžikem, kdy na základě platby ze strany Zákazníka mu je přes e-shop emailem doručen e-ticket.
  2. Koupením vstupenky v prostorách Klubu nebo na jiném k tomu určeném místě.
  3. Vstupenka opravňuje Zákazníka ke vstupu na vyznačený koncert, filmové představení nebo event. Pokud je stanoveno odlišné vstupné k sezení a ke stání, má Zákazník právo odpovídající druhu zakoupené vstupenky.
  4. Koupí vstupenky dochází k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP.
  5. Počet vstupenek zakoupených najednou jedním zákazníkem nesmí přesáhnout 6 kusů. V případě zájmu o vyšší počet vstupenek, prosím, kontaktujte personál klubu na info@humanita489.cz.
 3. Platba vstupenky:
  1. Přes e-shop prostřednictvím zabezpečené online platební brány k tomuto účelu zřízené.
  2. Úhradou ceny vstupenky v Klubu či na jiném určeném místě v hotovosti nebo platební kartou.
 4. Rezervace:
  1. Rezervaci místa k sezení lze provést pouze tehdy, pokud Zákazník zakoupil vstupenku na konkrétní koncert, filmové představení nebo event.
  2. Rezervace mimo dobu koncertu, filmového představení nebo eventu opravňuje zákazníka k tomu, aby mu bylo poskytnuto místo k sezení, nevzniká mu však, vzhledem ke kapacitě Klubu a variabilitě hlediště, nárok na jím určené konkrétní místo. Provozovatel však v této věci maximálně přihlédne k požadavku zákazníka.
  3. Až na výjimky sjednané s Provozovatelem platí rezervace pouze do času určeného pro začátek koncertu. Po uplynutí tohoto času zaniká Zákazníkovi právo na místo k sezení. Zákazníkovi zůstává nárok na místo k stání. Nárok na vrácení vstupného nebo jeho části tímto Zákazníkovi nevzniká. 
  4. Na stání se rezervace míst neprovádí.
 5.  Objednávka vstupenky přes e-shop:
  1. Zákazník vyplní stanoveným způsobem k tomu určený formulář na webových stránkách Klubu, uvedení telefonního čísla je doporučené, ale ne povinné.
  2. V souladu s platnými právními předpisy v České republice Provozovatel zaručuje ochranu veškerých sdělených osobních údajů před jejich zneužitím.
  3. Zákazník, respektive držitel kteréhokoliv „Cinema Jazz Passu“, má při koupi vstupenky v prostorách Klubu nárok na příslušnou slevu, odpovídající druhu Cinema Jazz Passu. Nárok na slevu bude kontrolován u vstupu na koncert, filmové představení nebo event, ke kterému se sleva vztahuje.
  4. Online předprodej končí v den akce v 10 hodin.
 6.  Storno a změny ze strany Zákazníka
  1. Zakoupenou vstupenku včetně e-ticket nelze vrátit a nelze uplatnit nárok na vrácení její ceny.
  2. Při požadavku zákazníka sděleném Provozovateli alespoň tři dny před stanoveným dnem koncertu, filmového představení nebo eventu, sjedná Provozovatel se zákazníkem při osobní návštěvě v Klubu možnost výměny vstupenky za vstupenku na jiný v té době neobsazený koncert, filmové představení nebo event dle volby Zákazníka. Před výměnou vstupenky je Zákazník povinen doplatit případný rozdíl v ceně vstupenky. Na vrácení části vstupného při volbě levnějšího koncertu nemá Zákazník nárok.
 7. Storno či změny ze strany Provozovatele:
  1. Provozovatel k si vyhrazuje právo zrušit plánovaný koncert, filmové představení nebo event v případě živelných událostí, technických problémů, pandemické situace nebo vyšší moci. V případě, že taková situace nastane, Zákazník bude informován bez zbytečného odkladu na kontakt (e-mail, telefon), který poskytl do formuláře při rezervaci nebo jiným způsobem Provozovateli. Na základě další dohody mezi Provozovatelem a Zákazníkem Provozovatel buď vrátí v plné výši částku Zákazníkovi, nebo nabídne jiný termín plnění.
  2. Pokud Zákazník nepřistoupí na změnu termínu, musí Provozovatel vrátit cenu vstupného bez zbytečného odkladu. Na základě další Provozovatel vrátí celkovou částku zpět Zákazníkovi v hotovosti v Klubu během jeho provozních hodin nebo pošle celou částku zpět na stejný účet, ze kterého platba od Zákazníka přišla.
 8.  Klubové věrnostní karty Cinema Jazz Pass
  1. Pro stálé návštěvníky, mladou generaci a seniory je k dispozici program klubových karet, které opravňují jejich držitele k získání slev na vstupném a případně na konzumaci ve výši, která odpovídá konkrétnímu druhu Cinema Jazz Pass.
  2. Druhy Cinema Jazz Pass a s nimi spojené výhody:
   1. Permanent pro stálé návštěvníky 
    1. nárok vzniká při páté návštěvě libovolného koncertu nebo filmového představení v produkci HUMANITA Jazz Food Cinema – je potřeba mít zakoupenou vstupenku.
    2. zájem o získání tohoto jazz passu je nutno při každé návštěvě oznámit personálu u vstupu a zapsat se na formulář k tomu určený.
    3. sleva na vstupném (na většinu koncertů a filmových představení) a konzumaci – 10%.
   2. Junior, není fyzicky vydáván, platí automaticky při doložení věku dle OP
    1. nárok mají zákazníci mladší 25 let
    2. sleva na vstupném – 20 %.
   3. Senior, není fyzicky vydáván, platí automaticky při doložení věku dle OP
    1. nárok mají zákazníci starší 65 let
    2. sleva na vstupném – 20 %.
   4. Cinema Jazz Gold, tento nenárokový pas mohou získat osoby, které dle posouzení provozovatele významně přispívají k rozvoji klubu, kulturnímu či společenskému dění, naplňování humánního poslání kultury či výchově mládeže, rovněž tak jej mohou získat nejvěrnější návštěvníci klubu
   5. vstupné zdarma a sleva na konzumaci – 20 %
  3. Slevy pro držitele pasů se týkají pouze jedné osoby, a to jeho držitele.
  4. Slevy u Cinema Jazz Gold se týkají dvou osob – jeho držitele a jeho doprovodu.
  5. Ve výjimečných nebo označených případech (například některé koncerty zahraničních či významných interpretů, filmových představeních s předepsaným či smluvním vstupným, dále v případech kdy je pořadatelem koncertu či filmového představení jiný subjekt než Provozovatel), se slevy pro držitele jazz pasů vztahují pouze na konzumaci, nikoliv na vstupné.
  6. Držitel je povinen nahlásit provozovateli ztrátu nebo zničení Cinema Jazz Passu a rovněž tak změnu podmínek, na jejichž základě mu byl pas vydán. Náhrada ztracených magnetických pasů bude účtována částkou 200 Kč.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro vydání nových pasů a rovněž tak i výhody pro jejich držitele, stejně tak i právo na výměnu existujících pasů za nové.
  8. K získání pasu je nezbytné sdělit Provozovateli identifikaci osoby, jméno, telefonní a e-mailové spojení.
  9. Pasy jsou nepřenosné, jejich držitel si je vědom toho, že může být provozovatelem vyzván k prokázání oprávněnosti držení pasu, při jeho zneužití může být pas odebrán.
 9. Bezpečnost a ochrana osobních údajů:
  1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a k marketingovým akcím HUMANITA Jazz Food Cinema. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže. HUMANITA Jazz Food Cinema postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem za účelem splnění objednávky a marketingových akcí HUMANITA Jazz Food Cinema jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Zákazník dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, smart-emailingem, aplikacemi).
  2. Zákazník bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené HUMANITA Jazz Food Cinema pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený HUMANITA Jazz Food Cinema pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Zákazníkem. Z odběru obchodních sdělení se může Zákazník odhlásit tím, že HUMANITA Jazz Food Cinema kontaktuje prostřednictvím e-mailu info@humanita489.cz.
  3. Pokud si Zákazník vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Zákazník kontaktoval HUMANITA Jazz Food Cinema kontaktuje prostřednictvím e-mailu info@humanita489.cz.
  4. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 10.  Další ujednání
  1. HUMANITA Jazz Food Cinema si vyhrazuje právo na změnu programu. Jiný program nedává nárok na vrácení vstupného.
  2. Kromě případů prokazatelného zavinění ze strany HUMANITA Jazz Food Cinema, nenese HUMANITA Jazz Food Cinema odpovědnost za jakékoli újmy na zdraví, nemoci nebo smrt, poškození, nebo ztrátu osobních předmětů či krádež způsobenou Zákazníkovi.
  3. Provozovatel  si vyhrazuje právo vykázat zákazníka v podnapilém či znečištěném stavu nebo Zákazníka, který i přes upozornění ze strany personálu ruší program hlukem či jiným nevhodným chováním. V tomto případě nevzniká zákazníkovi právo na vrácení vstupného.
  4. Do vnitřních prostor klubu nemají přístup domácí zvířata.
 11.  Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztahy Zákazníka a Provozovatele se řídí Českým právem.
  2. V případě jakýchkoliv rozporů mezi jazykovými verzemi, pokud takové jsou, bude vždy rozhodující Česká verze.
  3. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2021, nahrazují všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit.

Humanita 489 s.r.o., provozovatel
Novákových 489/20, Praha 8
info@humanita489.cz