Provozní řád

Každý, kdo vstupuje do klubu HUMANITA Jazz Food Cinema, návštěvník či zákazník, je povinen se seznámit při vstupu do objektu s tímto Provozním řádem. Vstupem do objektu vyjadřuje návštěvník souhlas s Provozním řádem a zavazuje se řídit jeho pokyny.

Vstupem do objektu klubu HUMANITA Jazz Food Cinema, ať již placeným či bezplatným, dává vstupující automaticky souhlas Provozovateli na veškerá práva k pořízeným fotografiím, video záznamům a zvukovým záznamům pořízených v podniku, či na pozemcích k němu patřících, na nichž je zobrazena jeho osoba.

 1. Pojmy
  1. Provozovatel je Humanita 489 s.r.o., IČ: 25131788, sídlem: Novákových 20, Praha 8, případně jiný označený smluvní subjekt, který je provozovatelem určitého koncertu, filmového představení, eventu či produkce nebo je smluvním provozovatelem na určité období (dále jen Provozovatel).
  2. Místo konání koncertu, filmového představení, eventu nebo jiné produkce jsou prostory klubu HUMANITA Jazz Food Cinema, Novákových 20, Praha 8 (dále jen Klub) nebo jiné Provozovatelem určené místo.
  3. Zákazník je kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má zakoupenou platnou vstupenku (dále jen Zákazník).
  4. Návštěvník je každý a stává se jím každý, kdo vstupuje do objektu Klubu, a přitom není rozhodující, jestli je vstup placený nebo bezplatný (dále jen Návštěvník)
 2. Provozovatel
  1. Provozovatelem objektu HUMANITA Jazz Food Cinema (Klubu) je Humanita 489 s.r.o., prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a externích pracovníků, se sídlem Novákových 489/20, Praha 8, případně jiný označený smluvní subjekt, který je provozovatelem určitého koncertu, filmového představení, eventu či produkce nebo je smluvním provozovatelem na určité období.
 3. Úvodní ustanovení
  1. Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků Klubu. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky Klubu z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů Provozovatele.
  2. Každý Návštěvník/Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.
 4. Provozní/návštěvní pokyny, vstup do objektu/vykázání z objektu
  1. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu Klubu.
  2. Na vstup do Klubu ani na pobyt v Klubu není právní nárok, a to ani, když je vstup do Klubu podmíněn zaplacením vstupního poplatku/vstupného.
  3. V případě, že je vstup do Klubu zpoplatněn, je vstup do Klubu přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku/vstupného. Provozovatel vydá Návštěvníkovi/Zákazníkovi po zaplacení vstupního poplatku/vstupného vstupenku. Vstupenka je nepřenosná a opravňuje Návštěvníka/Zákazníka k jednorázovému vstupu do Klubu (v případě opuštění Klubu z jakéhokoliv důvodu pozbývá vstupenka platnosti). Zaplacený vstupní poplatek/vstupné je nevratný.
  4. Návštěvník/Zákazník je kdykoliv během pobytu v Klubu povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti Provozovatele zaplacení vstupního poplatku/vstupného, a to neprodleným předložením platné vstupenky. Pokud se Návštěvník/Zákazník odmítá prokázat platnou vstupenkou či předal-li ji jiné osobě, Provozovatele to opravňuje k jeho vykázání z Klubu.
  5. Zakáže-li Provozovatel Návštěvníkovi/Zákazníkovi další setrvání v Klubu z důvodů uvedených v tomto Provozním řádu nebo v případě porušení tohoto Provozního řádu, Návštěvník/Zákazník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku/vstupného.
  6. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou Návštěvníci/Zákazníci Klubu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených Provozovatelem, kteří dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení Provozního řádu může být Návštěvník/Zákazník Pořadatelem z Klubu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
  7. V době konání akcí v Klubu je umožněn vstup pouze osobám starším 18 let na základě předložení průkazu totožnosti s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, ISIC karta). V době konání akcí výslovně označených je umožněn vstup osobám mladším 18 let, a to pouze dle pokynů pořadatele akce.
  8. Z bezpečnostních důvodů je každý Návštěvník/Zákazník povinen na vyzvání Provozovatele ukázat obsah kapes nebo příručních zavazadel. Pokud toto Návštěvník/Zákazník odepře, nebude mu umožněn vstup.
  9. Provozovatel je oprávněn kdykoliv během pobytu Návštěvníka/Zákazníka v Klubu, třeba i opakovaně, požadovat, aby se Návštěvník/Zákazník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, práv a oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, Provozního řádu či organizačních pokynů Provozovatele.
  10. Provozovatel je oprávněn do Klubu nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových a omamných látek, agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách Klubu.
  11. Provozovatel je oprávněn do Klubu nevpustit nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení; tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu (tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, sandály, kraťasy, montérky a jiné pracovní oblečení apod).
  12. Návštěvníci/Zákazníci nesmí do Klubu vnášet nebezpečné předměty (zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; neletální zbraně – obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod., bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod). Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem, uloženy a při odchodu navráceny. Odmítne-li Návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do Klubu vpuštěn.
  13. Návštěvníci/Zákazníci nesmí do Klubu vnášet omamné či psychotropní látky (drogy apod.) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky apod.), jakož i látky neznámého charakteru.
  14. Návštěvníci/Zákazníci nesmí do Klubu vnášet vlastní občerstvení – nealkoholické/alkoholické nápoje, potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem a vyhozeno. Výjimku tvoří alkoholické/nealkoholické nápoje, které slouží např. jako dárek na narozeninovou oslavu konající se v objektu Klubu. Výjimku dále tvoří občerstvení typu narozeninový dort apod., jehož konzumace v Klubu je předem dohodnuta s Provozovatelem.
  15. Provozovatel je oprávněn vykázat z Klubu Návštěvníky/Zákazníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní Návštěvníky/Zákazníky nebo majetek Klubu.
  16. Provozovatel je dále oprávněn z Klubu vykázat Návštěvníka/Zákazníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž Provozovatel pro porušení Provozního řádu Klubu zakázal další setrvání v prostorách Klubu.
  17. Dále je v Klubu přísně zakázáno:
   1. manipulovat s otevřeným ohněm
   2. požívání omamných či toxických prostředků
   3. používání kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek apod.
   4. vodění zvířat do Klubu
   5. manipulace s volným inventářem Klubu (kromě židlí), poškozování vybavení Klubu, včetně popisování
   6. polepování nebo pomalovávání zařízení
   7. vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (včetně kuchyně)
   8. házet předměty jakéhokoli druhu z ochozu na parket
   9. manipulovat a zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů, zvukových a světelných zařízení a instalací
   10. přinášet nápoje na mobilní pódium (sestavené z prvků Nivtec) pod pokutou 1000 Kč za každý případ
   11. ukládání těžších předmětů na mobilní sklápěcí stolky (včetně sedání si na ně) pod pokutou 1000 Kč za každý případ
   12. přetěžovat skládací mobiliář (židle), maximální zatížitelnost je dle výrobce 110 kg, Návštěvníci s větší hmotností musí být usazeni jiným způsobem
   13. manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí
   14. zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak manipulovat s otopnou soustavou
 5. Provozní/ návštěvní pokyny, škody na majetku a zdraví návštěvníků objektu Klubu
  1. Každý Návštěvník/Zákazník vstupuje a pobývá v Klubu na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
  2. Z bezpečnostních důvodů je doporučeno Návštěvníkům/Zákazníkům odložit si oděvy (bundy, kabáty atd) a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. na mobilní věšáky
  3. Neskladné či objemné předměty není možno do Klubu vnášet.
  4. Provozovatel neručí za obsah kapes oblečení a zavazadel vnesených do Klubu.
  5. Provozovatel neručí za odložené věci v objektu Klubu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí Návštěvníků.
  6. Věci případně uložené v šatně (je-li na eventu provozována), k nimž se Návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení akce.
  7. Věci ponechané/zapomenuté v Klubu po řádném ukončení provozu, budou vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne, poté budou zlikvidovány.
  8. Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve), plastové kelímky, případně jiný inventář z Klubu.
  9. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli Klubu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.
  10. Úrazy či škody na majetku je Návštěvník povinen neprodleně oznámit Provozovateli Klubu.
  11. U Provozovatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění Návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte nejbližšího zaměstnance.
  12. Za bezpečnost akcí v rámci externích produkcí zodpovídá pořádající subjekt.
  13. Provozovatel upozorňuje návštěvníky klubu, že pokud na jednu kabinku na toaletách vstupují dvě a více osob najednou, může v takovém případě Provozovatel zasáhnout.
  14. Návštěvníci i personál klubu jsou obeznámeni, že prostory klubu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Provozovatel je oprávněn pořizovat fotografie a audiovizuální záznamy k propagaci klubu na sociálních sítích i jinde.
  15. Personál i návštěvníci Klubu z bezpečnostních důvodů souhlasí s monitorováním a nahráváním.
  16. V prostorách klubu je zakázáno fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů
 6. Provozní doba Klubu
  1. Vstup do objektu je možný pouze v provozní době či ve výjimečné dny, kdy je oficiálně Provozovatelem otevřeno.
  2. Zdržovat se v objektu mimo provozní dobu je zakázáno.
  3. Provozovatel je oprávněn otevřít/uzavřít klub v jiných než stanovených hodinách, a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.
  4. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz Klubu dříve než ve stanovených hodinách, klesne-li počet Návštěvníků pod 10 osob.
  5. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz Klubu dříve než ve stanovených hodinách, hrozí-li vznik vážné škody na prostorách, v nichž se nachází klub, či na jeho vybavení, případně taková škoda vznikla; vážnou škodou se rozumí škoda, jejíž odhadovaná výše činí alespoň 5.000 Kč; či dojde k trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví apod.).
  6. Dojde-li k předčasnému ukončení provozu Klubu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád kdykoli změnit.
DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU.

Humanita 489 s.r.o., provozovatel
Novákových 489/20, Praha 8
info@humanita489.cz